top of page

Algemene voorwaarden

  1. ALGEMENE BEPALING

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

 

Bocca Nera is een product van Bocca Nera BV, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven (België),  Maaswinkelstraat 12 bus A en met ondernemingsnummer 0758.518.620. De contactgegevens zijn: baci@boccanera.be.

 

Bocca Nera is gespecialiseerd in het  verstrekken en aanbieden van verpakte gerechten en producten of afgeleide producten hiervan aan klanten, die rechtstreeks een bestelling hiertoe kunnen plaatsen op de website van Bocca Nera, zijnde www.boccanera.be.

 

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij Bocca Nera.

 

Alle informatie die de klant (hierna ook te noemen "besteller") tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. De klant mag zijn wachtwoord niet aan derden doorgeven en dient dit veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren, en Bocca Nera van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de klant verantwoordelijkheid conform de wettelijke bepalingen.

 

Bocca Nera houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor toekomstige overeenkomsten te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zal Bocca Nera de klant van tevoren op de hoogte stellen en de klant wijzen op diens recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer de klant niet binnen twee (2) maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als de klant tegen de wijziging protesteert, behoudt hij/zij het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de online aankoop

 

Items in de webshop kunnen per beschikbare portie toegevoegd worden aan de lijst van bestellingen en steeds gewijzigd of verwijderd worden tot de klant de bestelling bevestigt via de knop “afrekenen”.

 

Het volstaat om het online besteldocument in te vullen en te verzenden op de website www.boccanera.be om een verkoop tot stand te brengen.

 

De bevestiging van de verkoop, die een overzicht van de bestelling bevat, volgt zo snel mogelijk na ontvangst van het online besteldocument door Verkoper en zal via e-mail aan de Klant worden bezorgd.

 

Bocca Nera is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 4. Aanbod, prijs en kosten

 

De catalogus met producten en hun informatie die op de webwinkel terug te vinden is, vormt het aanbod van Bocca Nera. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.

 

Ondanks het feit dat de online menukaart en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het alsnog mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Bocca Nera niet. Bocca Nera is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. Bocca Nera is in geen geval aansprakelijk voor louter materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant vragen heeft over bijvoorbeeld aanbod, prijs, beschikbaarheid, tijdstip van afhaling of plaats van afhaling of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Klant steeds om vooraf contact op te nemen met Bocca Nera op het e-mailadres baci@boccanera.be.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde om eender welke reden worden aangepast of ingetrokken door Bocca Nera (bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, bij overmacht,...). Bocca Nera kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien na de bevestiging van een bestelling zou blijken dat de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch in kennis gesteld.

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijzen verschillen naargelang de aangeboden producten. De prijzen kunnen te allen tijde herzien worden maar de wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op de bestellingen waarvoor de klant een bevestigingsmail heeft ontvangen. De prijs omvat de volledige prestatie, bestaande uit de ontwikkeling van gerechten, de selectie van ingrediënten, de bereiding van de gerechten en de samenstelling van het pakket. De prijsopgave slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 

5.1 Betaling

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de afhaling te betalen. Bij het ontvangen van de volledige betaling zal de bestelling beschikbaar zijn voor afhaling op de eerstvolgende beschikbare datum, tenzij anders overeengekomen.

 

5.2 Online betalingen

Betaling(en) via het online platform verlopen via de betalingsgateway van Mollie, Paypal, Visa of Mastercard. Bocca Nera kan niet instaan voor technische pannes en of andere technische calamiteiten te wijten aan een slechte werking van het betalingsplatform. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met het betreffende betalinsplatform. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via baci@boccanera.be

 

De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

 

5.3 Laattijdige betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag met een minimum van €25. Daarenboven wordt een conventionele laattijdigheidsintrest van 1% in rekening gebracht. Dit onverminderd de eventuele gerechtskosten verbonden aan het innen van het openstaande bedrag. Bocca Nera houdt zich het recht voor om bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen de vordering over te dragen aan een incassobureau.

 

5.4 Terugbetalingen

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekeningnummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke klant.

 

Artikel 6. Uitvoeringsmodaliteiten

 

De bestellingen worden verwerkt van dinsdag tot en met zaterdag, met uitzondering van feestdagen. De producten kunnen ten vroegste afgehaald worden op de tijdens de bestelling vermelde afhaaldatum, dit kunnen verschillende data zijn binnen eenzelfde bestelling .

 

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late beschikbaarheid en/of het ontbreken van bestellingen tijdens de afhaaldatum wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.

 

De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan de Verkoper van zijn verplichting tot levering: oorlog, epidemie, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van de Verkoper om bevoorraad te worden. De Verkoper dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft.

 

Artikel 8. Privacy en bescherming persoonsgegevens

 

Bocca Nera respecteert strikt de wetgeving inzake privacy, zoals onder meer de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, alsook enige toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

Bocca Nera verzamelt enkel de hoogst nodige gegevens om de gevraagde dienst(en) te kunnen uitvoeren.

 

Bocca Nera behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Bocca Nera heeft enkel het recht deze door te spelen aan een incassobureau bij wanbetaling. De klant kan te allen tijde de gegevens die Bocca Nera bewaart opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Dit kan door een e¬mail te sturen naar baci@boccanera.be

Om de klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

Artikel 9. Klachten & Aansprakelijkheid

 

In geval van klachten dienen deze door de klant onmiddellijk na ontdekking van de niet-conforme levering schriftelijk, aangetekend of per e-mail, naar baci@boccanera.be gestuurd te worden. Elke klacht wordt afzonderlijk behandeld en wordt binnen de vijf werkdagen na ontvangst beantwoord. Alle klachten dienen binnen 24 uur na de levering te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.

 

Bocca Nera is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde of enig andere externe oorzaak.

Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Bocca Nera is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief BTW, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. Bij eventuele schade veroorzaakt door Bocca Nera kan beroep gedaan worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Bocca Nera. De verzekeraar van Bocca Nera neemt in dit geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de claim contact op met de klant.

 

Artikel 10. Bewijs

 

De klant aanvaardt dat electronische communicatie (zoals e-mails) en gegevens van het informaticasysteem van Bocca Nera als bewijsmiddel kunnen dienen.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 

Bocca Nera beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het concept, het logo en de website www.boccanera.be en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s).

 

Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Bocca Nera.

 

Artikel 12. Diverse bepalingen

 

12.1. Deelbaarheid

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.

 

12.2. Wijziging voorwaarden

Bocca Nera behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. De klant wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die Bocca Nera heeft aangebracht aangezien deze bindend zijn

 

12.3. Risico’s internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat Bocca Nera niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

 

12.4. Verzaking

Het feit dat Bocca Nera nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Bocca Nera krachtens deze voorwaarden beschikt en verhindert Bocca Nera niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

 

12.5. Garantie

De wettelijke garantie zal gelden tussen Bocca Nera en de klant.

 

12.6. Overmacht

Geen van de partijen zal verantwoordelijk zijn tegenover de andere partij voor de niet- of laattijdige naleving van haar verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden wanneer de nalatigheid of vertraging buiten haar wil plaatsvindt. Deze gevallen omvatten, maar beperken zich niet tot de volgende situaties: natuurramp, epidemie, acties van de regering, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of volksbewegingen.

 

Niets in deze clausule 12.6 laat de klant toe om zijn/haar betalingsverplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden niet na te leven.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

 

Artikel 14. Cookie policy

 

De website van Bocca Nera maakt gebruik van  cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de klant te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om de klant een betere gebruikerservaring te bieden wanneer de klant onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

 

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

 

Welke cookies gebruikt boccanera.be?

 

•          Facebook & Instagram – www.boccanera.be (niet functionele cookie)

Deze cookie wordt gebruikt t.a.v. marketingactiviteiten op Facebook & Instagram.

•          Google analytics  - www.boccanera.be (niet functionele cookie)

Deze cookie wordt gebruikt om statistieken te verzamelen en gedrag van gebruikers op onze website teneinde deze te kunnen optimaliseren.

•          Mailchimp - www.boccanera.be (niet functionele cookie)

Deze cookie wordt gebruikt ter ondersteuning van het inschrijvingsformulier in onze nieuwsbrief.

bottom of page